Vēsture

Melburnas Latviešu nams

Pēc Otrā pasaules kara no Eiropas Austrālijā iebraukušiem un Melburnā nonākušiem tautiešiem doma, ka Melburnā nepieciešams pašiem savs nams, pirmo reizi vārdos izskanēja plašākā referātā kādā MLB piektdienas vakara sanāksmē 1950. gadā, ko nolasīja tā laika MLB valdes priekšsēdis Hugo Misiņš. Pēc referāta atklāja līdzekļu vākšanu nama fondam.

Tiek nolemts pirkt namu; notiek pareizā nama meklēšana un visbeidzot – pirkšana. Šim nolūkam 1952. gadā nodibina un reģistrē Melburnas Latviešu nama kooperatīvu (MLNK).

vesture2

1955. gadā nopērk namu 3 Dikensa ielā, Elvudā (3 Dickens St., Elwood). Nams maksā 10 250 mārciņas; pirmā iemaksa 3200 mārciņas. Pirmajā gadā nomaksāja (kopā ar depozītu) 5390 mārciņas. 1960. gada jūnijā nomaksāja atlikumu.

1960. gadā Melburnas latviešu organizācijas ievēl tehnisko komisiju, lai pētītu Jaunā nama izbūvi un finansēšanas iespējas. Ideja par jaunas ēkas būvēšanu sāk realizēties; tiek izstrādāts projekts, kam seko realizācija: notiek paju pārdošana, talkas, dažādi pasākumi līdzekļu vākšanai Namam.

1960. gada 17. jūlijā Nama padomes sēdē komisija sniedz plašu ziņojumu par nama paplašināšanas iespējām, t.i., Lielās zāles būvi un aptuveniem izmaksas aprēķiniem.
1962. gadā pieņem arhitekta A. Pūpēža nama paplašināšanas plānu.

vesture4

1963. gada 1. novembrī notiek Spāru svētku balle.

Lielo zāli ar blakus telpām nobeidz būvēt 1965. gadā. Tās projekta autors un arī darba vadītājs jaunās piebūves celšanas laikā ir arhitekts A. Pūpēdis. Foajē izveidota robežsienas josla, uz kuras veidots 30 x 7,5 pēdu liels, pēc mākslinieka Gunāra Jurjāna skices darināts gleznojums mozaīkas tehnikā.

Sarīkojumu zāles iesvēte notiek 1965. g. 16. maijā.
 Tehniskā komiteja nodod Nama atslēgas MLNK.

Nama jaunceltnes iesvētīšanas dienā Latvijas konsulārais pārstāvis Oļģerts Rozītis teica:
„Lai mūsu nams ir vieta, kur briesmu brīdī mums patverties un citam citu aizstāvēt. Lai latvju nams ir organizatorisks centrs mūsu idejiskai valstībai, lai viņš ir tā Burtnieku pils, kuru kaut grimušu, mēs sargājam, neļaujot tai sadrupt un sairt, kaut ilgi vēl būtu jāgaida tautas dēli, kas vārdu uzminējuši, sauks pili atkal saules spožajā gaismā. Lai Dievs ļauj visām šīm mūsu vēlmēm piepildīties.“

Burtnieku pils stilizētais zīmējums ir Melburnas Latviešu nama logo, ko darinājis Jānis Laduzāns. Šis logo redzams kokgriezumos visu Lielās zāles sienas lampu dekoros.

vesture3

Nams sadarbojas ar Melburnas Latviešu biedrību, skolu un visām citām latviešu organizācijām; MLNK ir arī skolas ēkas īpašnieks.

Tūdaļ ar Nama iegādi jau 1955. gada 12. jūnijā notiek Sieviešu palīdzības korpusa – vēlāk Nama Dāmu komitejas dibināšanas sanāksme. Tajā piedalās: L. Kalniņa, N. Dēliņa, O. Zaludka, H. Ķiploka, L. Rozīte, A, Vērpete. V. Misiņa, M. Sniedze, V. Ulms, M. Veide, H. Misiņš.